صفحه 7      شماره  3654      شنبه 21 اسفند 1395


کتاب «روش تحقيق در هنر
و طراحي» خواندني شد
هگمتانه- سرويس فرهنگي: کتاب «روش تحقيق در هنر و طراحي» که طاهر رضازاده آن را به فارسي برگردانده از سوي انتشارات متن منتشر شد.
کتاب «روش تحقيق در هنر و طراحي» اثر کرول گري‌ و جولي‌ين ملينز با ترجمه طاهر رضازاده از سوي انتشارات متن (فرهنگستان هنر) روانه بازار کتاب شده است.
اين کتاب شامل 6 فصل است که در فصل اول به مقدمه پژوهش در هنر و طراحي مي‌پردازد. در فصل دوم با روش‌هاي زمينه‌‌مندسازي پژوهش مطالبي را خواننده از نظر مي‌گذراند. تعيين جهت و ترسيم موقعيت پژوهش عنوان سومين فصل کتاب است که شامل طرح سؤال پژوهش، بازگشت به روش‌شناسي، ديدگاه‌ها و رويکردهاي ممکن در پژوهش و... مي‌شود. گشت و گذار در زمين، خواندن نقشه، گزارش سفر نيز به ترتيب عناوين فصل‌هاي چهارم تا ششم اين کتاب است، همچنين شرح واژگان تحقيق مربوط به هنر و طراحي به همراه واژه‌نامه انگليسي به فارسي نيز در ضمايم کتاب آمده است.
در بخشي از مقدمه کتاب آمده است: «کتاب حاضر درباره يادگيري است، يادگيري پژوهش. اين نکته قبول عام يافته است که يادگيري در هنر و طراحي به روش تجربي انجام مي‌شود. ما با کار کردن بهتر ياد مي‌گيريم و با تجربه مستقيم موضوع و بازانديشي درباره آن. ما با کار علمي با پژوهش و با تأمل در اين هر دو آموزش مي‌بينيم. اين يادگيري فعال و باز انديشانه رابطه پويايي ميان کار علمي و پژوهشي برقرار مي‌سازد. کار علمي پرسش‌هايي ايجاد مي‌کند که نيازمند پژوهش است و متقابلاً پژوهش نيز بر کار علمي اثر مي‌گذارد. اين يادگيري در نظام تحصيلات تکميلي صورت مي‌گيرد که شامل راهبردهاي آموزشي دانشجو محور و کار پروژه‌اي است. اين نظام ساختار و معيارهاي روشني را براي يادگيري فراهم مي‌کند.»
کتاب «روش تحقيق در هنر و طراحي» در 318 صفحه با قميت 18 هزار و 500 تومان از سوي انتشارات مؤسسه تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري(متن) روانه بازار کتاب شده است.