صفحه 8      شماره  3655      یکشنبه 22 اسفند 1395


کتاب «آشنايى با اسوه‌ها»
 به چاپ ششم رسيد
هگمتانه- سرويس فرهنگي: مؤسسه بوستان کتاب به تازگي 3 کتاب خود را تجديد چاپ کرده است.
در اين راستا کتاب «آشنايى با اسوه‌ها» نوشته جواد محدثي به مبلغ 22هزار تومان به چاپ ششم رسيده است.
در معرفي اين کتاب آمده است:
آشنايى با شخصيت و زندگى اسوه‏‌هاى مکتبى، چراغ راه نسل امروز و الگوى ايمان و عمل است. آنان همچون قله‏‌هايى در پهنه تاريخ، سرفراز ايستاده‏‌اند و انسان‌ها را به پيمودن اين راه فرا مى‏‌خوانند. در اين مجموعه، با زندگى و چهره فروزان اين ده الگو و اسوه آشنا مى‏‌شويد: سلمان فارسى، بلال، عمار ياسر، حبيب بن مظاهر، عبداللَّه بن مسعود، حمزه سيدالشهدا، حجربن عدى، مسلم بن عقيل، ميثم تمار، عباس بن على(ع).
همچنين جلد هفتم و جلد دوازدهم کتاب ترجمه و شرح المکاسب نوشته شيخ انصاري با ترجمه محي الدين فاضل هرندي به چاپ ششم رسيده است.
مکاسب، يکى از آثار برجسته فقه شيعى است که در آن، فقيه بزرگوار، شيخ انصارى با ژرف ‏انديشى و چيره‌‏دستى، مسائل مربوط به مکاسب را در سه بخش، سامان داده است: محرّمه، بيع و خيارات. اين کتاب از همان آغاز، مورد توجه عالمان و فقه‌شناسان بود و محور تدريس و بحث و گفت‌‏وگو قرار گرفت. از همين رو، شرح‌‏هاى متعددى نيز بر آن نگاشته شد، يکى از آنها شرح حاضر است که در آن، محى‏‌الدين فاضل هرندى، با چندين دوره، تدريس اين اثر و تسلط کامل بر مسائل محورى و کليدى آن، سرانجام اين شرح را در 14جلد به پايان برد: مکاسب محرمه چهار جلد (1 - 4)، بيع پنج ‏جلد (5 - 10) و خيارات چهار جلد (11 - 14).
چاپ ششم جلد هفتم کتاب ترجمه و شرح المکاسب با قيمت 17 هزار تومان و جلد دوازدهم اين کتاب با قيمت 18 هزار تومان منتشر شده است.