صفحه 8      شماره  3695      چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396


عشق 
گاهي باران هم بد مي‌شود
تمام خاطرات شيرينم را
که تارش از تو بود 
و پودش از من
 شست و برد
عشق نخ‌نما شده
و دوستي
در کنار سفالينه‌هاي عهد باستان
موزه نشين...
محمد کلافچي