صفحه 3      شماره  4038      چهارشنبه 17 مرداد 1397


طرح جديد اينترنت مخابرات مشخص شد
هگمتانه، گروه رويداد: طرح جديد اينترنت مخابرات مشخص شد در اين طرح که از 2 تير ماه آغاز شده و تا شش ماه ادامه دارد سرويسهاي جديد بر پايه سه گروه تدوين شده است.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومي مخابرات منطقه همدان، اين سرويس‌هاي جديد مخابرات همدان بر پايه سه گروه زير تدوين شده است:
1. مشتريان موجود
2. مشتريان غير فعال موجود
3. مشتريان جديد 
* مشتريان موجود
ارائه سرعت دو برابر براي قراردادهاي سه ماهه و چهار برابر براي قراردادهاي شش ماهه و دوازده ماهه.
* مشتريان غيرفعال
علاوه بر سرويس بند قبل ارائه يک ماه سرويس رايگان به ازاي هر سه ماه قرارداد مشتري.
* مشتر يان جديد
همه سرويس‌هاي مندرج در دو بند فوق.
تمام بسته‌هاي خدماتي طرح بر پايه سرويس‌هاي مصوبه 266 با پهناي باندهاي متنوع طراحي شده است و مناطق بر اساس درخواست مشتريان خود مي‌توانند هر يک از سرويس‌ها را ارائه نمايند.
در طرح جديد امکان کاهش سرعت فعلي براي مشتريان موجود درصورت درخواست دريافت سرويس‌هاي طرح وجود ندارد. بدين معني که هيچ مشتري موجودي نمي‌تواند سرويس با سرعت کمتر از سرعت سرويس جاري خود را درخواست دهد و فقط در صورت درخواست سرويس مشابه سرويس جاري و يا سرعت بالاتر، سرويس جديد پس از اعمال سرعت دو يا چهار برابري نسبت به سرعت سرويس درخواست شده مطابق مدت زمان قرارداد به مشتري تحويل داده مي‌شود. 
مثال: به صورت خاص مشتري که در حال حاضر از سرويس 1Mbps استفاده مي‌کند، اجازه ندارد درخواست سرويس 512Kbps ارائه کند تا پس از اعمال شرايط دو برابري سرعت، مجدد به سرعت قبلي (به ميزان 1Mbps) برگردد بلکه فقط مي‌تواند درخواست 1Mbps يا بيشتر بدهد تا پس از اعمال شرايط دو يا چهار برابري سرعت، سرويس با سرعت حداقل 2Mbps براي مشتري فعال شود.
تمديد سرويس: مدت زمان قرارداد در طرح جديد، قابل تمديد نبوده و در پايان مدت و يا فسخ قرارداد، سرعت و حجم ترافيک FUP تعيين شده در سرويس‌هاي افزايش سرعت به حالت اوليه باز مي‌گردد. 
تغيير سرويس در طرح نسيم: تبديل قراردادهاي فعلي مشتريان به سرويس‌هاي در نظر گرفته شده طرح جديد براي مشتريان موجود با در نظر گرفتن ضوابط مربوطه و در صورت درخواست مشتري بلامانع است.
به ازاي قراردادهاي پس پرداخت طرح جديد، مدت بهره‌برداري از سرويس در سامانه CRM دقيقاً مطابق شرايط قرارداد تنظيم شده، و پس از پايان قرارداد روند شارژ خودکار سرويس انجام نمي‌گيرد؛ به نحوي که مشتري براي ادامه بهره‌برداري از خدمات اينترنت پس از اتمام مدت زمان قرارداد مبتني بر طرح جديد، ملزم به استفاده از سرويس پايه يا خريد سرويس مطابق شرايط جديد است. 
در قراردادهاي پس پرداخت خدمات يک ماه رايگان در ازاي خريد هر سه ماه، سرويس رايگان فقط در انتهاي قرارداد ارائه مي‌شود و در صورتي که مشتري قبل از اتمام قرارداد از ادامه آن انصراف دهد، شرکت الزامي به احتساب خدمات ماههاي رايگان مترتب بر سرويس مربوطه ندارد.