صفحه 4      شماره  4038      چهارشنبه 17 مرداد 1397


کسب مقام سوم تيم شمشيربازي استان در مسابقات قهرماني کشور
هگمتانه، گروه ورزش: تيم شمشيربازي فلوره استان در مسابقات قهرماني کشور مقام سوم اين مسابقات در بخش نوجوانان و جوانان را کسب کرد.
مسابقات قهرماني کشور شمشيربازي فلوره به ميزباني اردبيل با حضور 19 تيم برگزار شد و تيم شمشير بازي استان در رده سني نوجوانان با ترکيب محمد مهدي ياوري طلب، نيما عباسي و علي علم طلب مقام سوم مشترک با اردبيل را از آن خود کرد و تيم‌هاي اصفهان و تهران اول و دوم شدند.
در رده سني جوانان هم تيم استان مقام سوم مشترک با استان فارس را کسب کردند و تيم‌هاي آذربايجان غربي و تهران اول و دوم شدند. گفتني است احمد رحيمي مربيگري و سرپرستي تيم شمشير بازي استان را بر عهده داشت.