صفحه 8      شماره  4038      چهارشنبه 17 مرداد 1397


دختر و پسر بايد کفو يکديگر باشند
هگمتانه، گروه فرهنگي: در شرع مقدس اسلام، آنچه که معين شده است اين است که دختر و پسر بايد کفو يکديگر باشند و عمده‌ مسأله در باب کفو، عبارت است از ايمان؛ يعني هر دو مؤمن، هر دو داراي تقوا و پرهيزگاري و هر دو معتقد به مباني الهي و اسلامي و عامل به آنها باشند، اينکه تأمين شد، بقيه‌ چيزها اهميتي ندارد... وقتي تقوا و پاکدامني و طهارت دختر و پسر معلوم شد، ساير چيزها را خداي متعال تأمين مي‌فرمايد.
در اسلام، ملاک اين همکاري که اسمش زوجيت است، عبارت است از دين و تقوا که: «المؤمن کفو المؤمنة و المسلم کفو المسلمة».اين ملاک ديني است.
البته در اين زمينه، هر کس در راه خدا جلوتر، پيشقدم‌تر، فداکارتر، آگاه‌تر و به درد بخورتر و براي بندگان خدا نافعتر باشد، اين بالاتر و بهتر است؛ ممکن است زن در آن حد نباشد، ايرادي ندارد. زن، خودش را به سمت او بکشاند. يا زن ممکن است بالا باشد، مرد به قدر او نباشد، پس مرد بايد خود را به سمت او بکشاند.
رهبر معظم انقلاب در خطبه‌ عقد - 11/6/1372