صفحه 3      شماره  4070      سه شنبه 27 شهریور 1397


مدير جهاد کشاورزي ملاير خبر داد
پيش‌بيني 
برداشت 320 هزار تن انگور
از باغ‌هاي ملاير
 
هگمتانه، گروه شهرستان: مدير جهاد کشاورزي شهرستان ملاير از آغاز برداشت انگور از باغ‌هاي ملاير از 20 شهريور خبر داد.
علي‌مروت اميري با اشاره به اينکه بيش از 10 هزار هکتار از باغ‌هاي شهرستان ملاير زير کشت انگور است، اظهار کرد: شهرستان ملاير در توليد انگور رتبه نخست استان همدان را دارد.
وي با بيان اينکه بيشترين صادرات شهرستان ملاير مربوط به کشمش است، گفت: اولين محصول توليدي اين شهرستان انگور بوده که بيش از 74 درصد آن به کشمش و مابقي نيز به ساير مشتقات مثل شيره، باسلوق و.. تبديل مي‌شود و مقداري از آن نيز به صورت تازه‌خوري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مدير جهاد کشاورزي ملاير از پيش‌بيني برداشت 320 هزار تن انگور از باغ‌هاي ملاير در سال جاري خبر داد و تصريح کرد: اين ميزان نسبت به سال گذشته رشد دارد.