صفحه 2      شماره  4088      پنجشنبه 19 مهر 1397


حاجي‌بابايي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس:
تصويب اعتبار 3 هزار و 200 ميليارد توماني شهرداري‌ها
هگمتانه، گروه خبر همدان: عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: 3 هزار و 200 ميليارد تومان اعتبار شهرداري‌ها مصوب شد.
حميدرضا حاجي‌بابايي در گفتگويي اظهار کرد: در قانون بودجه سال 97 در رديف فرعي 110، حکمي آمده مبني بر اينکه 3 هزار و 200 ميليارد تومان، از سهم عوارض فروش نفت که بايد به شهرداري‌ها اختصاص مي‌يافت، به هدفمندي يارانه‌ها تخصيص يابد.
وي ادامه داد: با اين مصوبه که خارج از روال عادي تصويب قانون بودجه صورت گرفته بود، 8 درصد شهرداري‌ها در کشور با مشکل مواجه شده بودند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: در پيگيري اين موضوع طرحي را به مجلس ارائه کرديم که يک فوريت آن به تصويب رسيد و مقرر شد اين مبلغ به شهرداري‌ها و دهياري‌ها بازگردد.
وي ادامه داد: در جلسه اخير کميسيون نيز اين طرح يک فوريتي به تصويب رسيد که 3 هزار و 200 ميليارد تومان در اختيار شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور قرار مي‌گيرد.
حاجي‌بابايي بيان کرد: بر اساس اين طرح يک فوريتي عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب شهرداري و دهياري‌ها واريز مي‌گردد و مبلغ مورد نياز هدفمندي يارانه‌ها موضوع رديف 110 از تغييرات متفرقه قانون بودجه با سقف 32 ميليارد ريال از محل مابه التفاوت مبلغ حاصل از تغييرات نرخ فروش ارز نسبت به پيش‌بيني قانون بودجه تأمين مي‌شود.