صفحه 3      شماره  4090      یکشنبه 22 مهر 1397


طلاي دونده همداني در بازي‌هاي پاراآسيايي
 مردود اعلام شد
هگمتانه، گروه ورزش: رئيس هيأت نابينايان و کم بينايان همدان گفت: مقام قهرماني و کسب نشان طلاي حميد اسلامي دونده نابيناي همداني در بازي‌هاي پاراآسيايي مردود اعلام شد.
سميه سهيلي در گفتگويي اظهار کرد: در حاليکه حميد اسلامي دونده مستعد همدان در بازي‌هاي پاراآسيايي پنجشنبه گذشته به طلاي ماده پنج هزار متر مردان رسيد، کميته داوران مسابقات، حميد اسلامي را از دور بازي‌هاي اين ماده حذف کرد و نشان طلاي او به ورزشکار ژاپني رسيد.
وي اضافه کرد: حميد اسلامي به عنوان نفر اول از خط پايان عبور کرد و حتي با پرچم ايران نيز دور افتخار زد اما در نهايت با رأي داوران از دور مسابقات حذف شد.
سهيلي خاطرنشان کرد: داوران اين پيکارها مدعي شدند که اسلامي در مسير مسابقه دست نفر همراه خود را کشيده و جلوتر از او حرکت کرده است.
وي يادآور شد: ساير دونده‌ها فيلم رقابت حميد اسلامي در ماده پنج هزار متر را بازبيني کرده و معتقد بودند که در حق او اجحاف شده است.
رئيس هيأت نابينايان و کم بينايان همدان افزود: البته بازپس گرفتن نشان طلاي اين ماده هم چيزي از ارزش‌ها و تلاش‌هاي حميد اسلامي ورزشکار همداني کم نمي‌کند.