صفحه 3      شماره  4090      یکشنبه 22 مهر 1397


تبيين خاستگاه اقتصاد مقاومتي در سال‌هاي اخير
هگمتانه، گروه اقتصاد مقاومتي: کتاب «اقتصاد مقاومتي: مباني، مضامين، مدل اجرايي و عملکرد» نوشته فتح‌اله آقاسي‌زاده به تبيين خاستگاه اقتصاد مقاومتي در سال‌هاي اخير پرداخته است.
اقتصاد مقاومتي در سال‌هاي اخير به واژگان پربسامد سپهر سياست، اقتصاد، مديريت و برنامه‌ريزي کشور تبديل شده است. بنابراين طبيعي است که کند و کاوگران بسياري به اين موضوع بپردازند و هر کدام مطابق زاويه ديد خويش، ابعادي از آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
بدون ترديد کتاب «اقتصاد مقاومتي: مباني، مضامين، مدل اجرايي و عملکرد» نوشته دکتر فتح اله آقاسي زاده و همکاران، در ميان مجموعه آثار منتشر شده در باب اقتصاد مقاومتي اثري مهم به شمار مي‌آيد.
از ويژگي‌هاي اين کتاب اين است که حاصل تلاش منسجم و روشمند همکاران دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور است و از اين حيث مي‌توان آن را کتابي معتبر دانست. به اعتبار همين نکته، اطلاعات و مباحث کتاب در باره تلاش‌هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در مسير سنگلاخي اجراي اقتصاد مقاومتي در کشور و عملکرد قوه مجريه، مي‌تواند براي اهل نقد و نظر و کساني که تمايل به کنکاش در خصوص عملکرد دولت و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دارند، مفيد باشد.
اين اثر در پي آن بوده است تا تلاش‌هاي دولت(ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي)، در مواجهه با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را نشان دهد و از اين حيث براي کاوندگان و علاقمندان قابل توصيه و معرفي است. در فصل مستقلي از کتاب، تلاش بر آن شده است تا با نگاهي منصفانه به انعکاس تلاش‌هاي مجدانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و دبيرخانه آن پرداخته شود تا تجربه‌اي ويژه از فرجام سياست‌هاي کلي ابلاغي و نيز نوع مواجهه دولت و کارگزاران اداري در برابر اين سياست، مستند و در معرض قضاوت عمومي قرار گيرد.
ويژگي ديگر اينکه کتاب اين است که فارغ از نگاه متعارف اداري، به تبيين خاستگاه اقتصاد مقاومتي در سال‌هاي اخير بپردازد. به باور محقق، تحليل مؤلفه‌ها و مضامين اقتصاد مقاومتي، ما را به اين نتيجه مي‌رساند که اقتصاد مقاومتي، الگويي بشدت متاثر از زيست بوم اقتصاد و منطبق با زيست بوم سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران است. به عبارتي در نظر گرفتن مختصات اقتصاد و سياست کلان جمهوري اسلامي ايران بعنوان دو مؤلفه اختصاصي در تشريح زيست بوم اقتصاد مقاومتي، حائز اهميت است. اين تبيين خاص، در فصل مستقلي از کتاب، مستند به داده‌ها و يافته‌هاي محقق، نشان داده شده است.